Internationell affärsutveckling för regional konkurrenskraft – slutrapport

Förstudien ”Internationell affärsutveckling för regional konkurrenskraft” är ett samarbete mellan de fem länen i Östra Mellansverige (Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland).

De regionalt ansvariga för besöksnäringen inom dessa län har tillsammans med företrädare från respektive regionförbund, länsstyrelser och landsting fört en dialog kring gemensamma utvecklingsbehov och möjligheter för besöksnäringen. För att utreda förutsättningarna för ett mer strukturerat samarbete mellan de fem länen har en förstudie genomförts inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet med förstudien var att skapa en tydlig nulägesanalys av regionens besöksnäring för att kunna fatta beslut om bästa möjliga metoder för fortsatt samarbete. Under processen identifierades ett antal insatsområden där regionerna antogs ha liknande eller kompletterande behov och erfarenheter.

Resultatet av förstudien har sammanställts i en slutrapport med förslag på fortsatt verksamhet i de identifierade plattformarna.

Slutsatser i korthet

Okunskap om projekt som delfinansieras av EU
Många av de tillfrågade företagen har dåliga kunskaper om arbete i projektform och hur EU-finansierade projekt fungerar. Det råder en i det närmaste total samsyn bland intervjuade aktörer om att man är väldigt trött på projekt. Det finns en stor misstro till att EU-projekt verkligen leder till några konkreta förbättringar för det enskilda företaget och många känner att det efter projekttidens slut ofta inte finns en tillräckligt genomtänkt plan för fortsättning. Man upplever också i många fall att det administrativa merarbete ett projekt skapar är både svårt och tidskrävande. Man är generellt sett mer intresserad av att regionförbund och länsturismorganisationer arbetar med att skapa förutsättningar som i förlängningen kan gynna det egna företaget.

Exportmognad
Det råder en relativt god kännedom om vad som menas med exportmognad och de flesta aktörer oavsett storlek är införstådda med VisitSwedens begrepp. Trots att kännedomen om exportmognad och facktermer får sägas vara relativt hög är det förvånansvärt många aktörer som ännu inte är exportmogna. En slutsats är alltså att aktörerna i många fall behöver hjälp med affärsutveckling.

Kvalitetssäkring
Vad är kvalitet och kvalitetssäkring? Begreppen tolkas mycket olika av olika typer av aktörer. Kanske är det just denna avsaknad av hela perspektivet som gör att få anläggningar i regionen idag kan sägas vara kvalitetssäkrade fullt ut. Den gemensamma nämnaren kan sägas vara att den ansvariga personen på anläggningar av alla slag ofta har hittat en kärnfråga de ”brinner” för och därför arbetar mycket intensivt med – ofta på bekostnad av helhetsperspektivet. Inga aktörer tar under diskussioner om kvalitet upp kundperspektivet och endast ett fåtal har på något sätt tagit reda på vad det faktiskt är kunden vill ha.

Upplevelser genom design
Design är ett vitt begrepp och olika människor får olika kopplingar till ämnet. De flesta ser de insatser man gör för att skapa en helhetsupplevelse och särskild känsla hos besökaren som något helt annat än design.

Ny teknik
Många av de tillfrågade företagen misstolkar frågorna i checklistan som berör ny teknik. De tror ofta att ett regionalt projekt kring detta tema skulle kunna innebära bidrag till investeringar och inköp av teknisk utrustning. När det förklarats att så inte är fallet sjunker intresset för att arbeta med dessa frågor i projektform avsevärt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighet på anläggningarna är för många ett stort dilemma då förbättringar kan vara mycket kostsamma och man ofta bedriver verksamhet i gamla och i vissa fall K-märkta byggnader. Det känns för de flesta inte som en prioriterad fråga och även om det ofta finns en inledande ”rädsla” för att erkänna det ser man ingen ren affärsnytta med ökad tillgänglighet.

Det offentligas roll för en turistaktör
Det råder än idag en övertro på att det borde vara det offentligas ansvar att bidra till att företagare i besöksnäringen utvecklas, marknadsförs och säljs. Det klagas en hel del på kommunerna och turistbyråerna och man skyller ofta brist på framgång i det egna företaget på dessa instanser snarare än på intern problematik.

Affärsmässighet
Inom området affärsmässighet och professionalism får man säga att det råder en ganska extrem polarisering. De (fåtal) företag som redan idag är kvalitetssäkrade, exportmogna och framför allt framgångsrika är mycket duktiga. Om man ska försöka hitta någon gemensam nämnare bland dessa företag så kan de sammanfattas i tre punkter:
• anläggningarna ägs och drivs av affärsmän, snarare än ”livsstilsaktörer”, och är präglade av drivkraft och entreprenörskap
• man utgår från vad marknaden efterfrågar och den övergripande motivationen är att tjäna mer pengar.
• man förväntar sig inte hjälp utifrån men samarbetar gärna med andra om man ser en möjlighet till ökade intäkter.

Förslag till fortsättning

Utifrån resultatet av förstudien föreslås följande modell för fortsättning:

Plattform 1 – för exportmogna företag
Bland de företag som idag anses ha en tillräckligt hög exportmognad påvisar förstudien tydligt att det som efterfrågas är möjligheten att skapa fler bokningsbara paket. Ett utökat utbud av paket bidrar till en högre attraktionskraft. Dessa företag har redan utvecklat produkter som håller en hög standard och anses vara gångbara internationellt. Företagen i denna grupp behöver därför främst bättre förutsättningar för internationell affärsutveckling.

Plattform 2 – för de som skulle kunna bli exportmogna
Flertalet av de tillfrågade företagen har ännu inte uppnått en kvalitetsnivå som anses gångbar på en internationell marknad. För dessa företag finns utmaningar kring t ex kvalitetssäkring, hållbar utveckling, exportmognad, design och ny teknik. Förslaget är att man genom att stödja dessa företag i deras affärsutveckling skall kunna skapa bättre förutsättningar för fler exportmogna produkter.

Plattform 3 – för berörda läns turismfunktioner
I strävan av att fortsätta det inledda samarbetet mellan länen och i syfte att skapa samordningseffekter och ökad genomslagskraft fortsätter styrgruppen att samarbeta. Vid de fortsatta regelbundna träffarna diskuteras möjligheten att samordna finansiering och verksamhetsplaner från och med år 2011. Projektet har tydliggjort vikten av att sträva efter någon form av gemensamt mål för regionens internationella arbete inom besöksnäringen. Denna plattform utvecklas vidare och tydliggörs i ett gemensamt strategiskt program som för närvarande är under utveckling. För mer information om utvecklingen inom plattform 3 kontakta Henrik Wester

Vill du veta mer? Läs hela rapporten här eller kontakta Henrik Wester på tfn 021-39 79 59 alt via e-post henrik.wester@vkl.se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s