Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 – optimism och hinder

Turistnäringens konjunkturbarometer visar att en ökad andel av landets turistföretagare känner optimism för den ekonomiska utvecklingen i  turistnäringen som helhet år 2011 jämfört med 2010. Företag planerar i högre  grad för såväl nya investeringar i den egna verksamheten, som ett ökat antal  heltidsanställda under de närmaste tolv månaderna.

Den fortsatt ökade optimismen för ekonomisk utveckling tyder på att turistnäringen definitivt har återhämtat sig från finanskrisen 2009.

Sammanfattning – jämförelse med konjunkturbarometern 2010
* Optimismen för den ekonomiska utvecklingen i turistnäringen som helhet ökar.

* Verksamheter och företag planerar i högre grad både nya investeringar i den egna verksamheten, såväl som ett ökat antal heltidsanställda under de närmaste 12 månaderna.

* Kunskapen om hur företag och verksamheter kan få stöd gällande företagsutveckling samt finansiella stöd och bidrag ökar.

* Vikten av att samverka med såväl andra företag som med offentliga företag ökar i betydelse.

* Andelen företag och verksamheter som uppger att begränsad tillgång till kapital är det enskilt största hindret för tillväxt ökar jämfört med 2010.

* Andelen verksamheter och företag som uppger att konjunkturen utgör en av de viktigaste frågorna för rese- och turistnäringen minskar markant.

Viktigaste frågan för rese- och turistnäringen
Idag anser en tredjedel att tillväxt är den viktigaste frågan för turistnäringen. Vikten av tillväxt är därmed marginellt större än frågan om lönsamhet, som i år hamnar på en andra plats.

Ett av turistnäringens problem är att den ökade tillväxten i turistnäringen i hög utsträckning beror på att man arbetar fler timmar, inte att man producerar mer per arbetad timme. För att verksamheter inom turistnäringen ska kunna öka tillväxten och expandera krävs därmed en produktivitetseffektivisering och därmed ett högre förädlingsvärde. Ett ökat fokus på tillväxt tyder på att ökad professionalisering och effektivisering inom näringen är en prioriterad fråga.

Samverkan med andra företag
De sektorer som framförallt lyfter fram vikten av samverkan för utveckling av verksamheten är aktivitetsföretag/sport/rekreation samt hotell/restaurang. Inom aktivitetsföretagen framhålls bland annat vikten av att skapa fler  besöksanledningar i regionen så att den egna verksamheten ska ha möjlighet att växa:

”Vi är för små för att själva kunna dra ett tyngre lass, så vi måste samarbeta med andra”.

De små verksamheterna är i högre grad beroende av ett fungerande  affärsnätverk för att kunna växa och vidareutvecklas jämfört med större verksamheter.

Samverkan med offentliga aktörer – professionalitet efterfrågas
Bland annat betonas vikten av de offentliga aktörernas betydelse vid  destinationsutveckling. I denna typ av projekt uppges kommunerna ha ett stort ansvar. Samtidigt finns fortfarande ett missnöje med de offentliga aktörernas insatser vad gäller samverkan:

”Det krävs en uppryckning i professionaliteten hos de lokala  turismorganisationerna för att det ska vara meningsfullt med samverkan”.

Hinder för tillväxt – tillgång till kapital och affärskunskap
År 2011 ökar andelen företag och verksamheter som anser att begränsad tillgång till kapital utgör det största hindret för tillväxt.

Begränsad tillgång till kapital upplevs framförallt som ett hinder för tillväxt för företag med en omsättning mellan 0 och 1 miljon kronor per år. I verksamheter med en omsättning mellan 0 till 0,5 miljoner kronor, uppger en tredjedel att detta är det största hindret för tillväxt.

Såväl begränsad tillgång till kapital som brist på egen tid avtar i betydelse för företag som omsätter mellan 25 och 50 miljoner kronor eller mer per år. Dessa verksamheter anger istället att dålig lönsamhet är ett av de största hindren för tillväxt. För verksamheter med en omsättning på 50 miljoner kronor eller mer per år är dålig infrastruktur ett fortsatt stort problem.

Sammanfattningsvis visar detta att små verksamheter främst är i behov av kapital, medelstora verksamheter har brist på egen tid och stora verksamheter saknar en fungerande infrastruktur.

Om man bortser från variabeln omsättning är affärsutveckling och strategier den typ av affärskunskap som företag oftast uppger att de saknar i den egna  verksamheten.

I de allra minsta företagen efterfrågas främst kunskap om marknadsföring och försäljning. En anledning till varför kunskap om marknadsföring och försäljning främst efterfrågas av små företag är att de ofta saknar möjlighet att själva  marknadsföra sin produkt.

Om undersökningen
Turistnäringens konjunkturbarometer presenteras årligen och är framtagen av Rese- och turistnäringen i Sverige (RTS) inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter, i samarbete med Turistnäringens regionala turistorganisationer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s