Tag Archives: export

Kurbits Export – Proffsigare produkter tillsammans med andra

Turismfunktionen på Region Västmanland kommer under året att erbjuda länets turistföretag ett affärsutvecklingsprogram speciellt framtaget för besöksnäringen och med fokus på export. Kurbits Export vänder sig till företagare som redan idag kommit en bra bit och som genom förädling av dina produkter och paketering med andra vill höja nivån på ditt utbud och nå en utlandsmarknad. Kurbits ger dig kunskap och verktyg för att utveckla din verksamhet.

Vi håller tillsammans med Sala Kommun ett frukostmöte där Petra Lindberg Från Kurbits berättar om det nationella affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Export.

Datum: 30 maj 2017
Tid: 08:30-9:30
Plats: Sala Silvergruva

Anmälan: Anmälan och information om ev. specialkost via mail till asa.stanaway@regionvastmanland.se

Information om Kurbits
Kurbits är ett nationellt affärsutvecklingsprogram som är utvecklat av besöksnäringen för besöksnäringen. Sedan 2008 har Kurbits genomfört 60 program (600 företag) i 14 olika regioner.

Kurbits vänder sig till företag som behöver kunskap och verktyg för att utveckla sin verksamhet. Programmet utgår från det egna företaget med syfte att göra verksamheten ännu mer affärsmässig och lönsam. Viktiga delar av verksamheten gås igenom med hjälp av workshops och diskussioner varvat med eget arbete.

De företag och personer som deltar i ett program är sammansatta utifrån grundtanken att de ska ha stor nytta av varandra och att de vill utveckla sin verksamhet. En bra mix av olika verksamheter utesluter i princip konkurrens och ger istället utrymme för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Läs mer på http://www.kurbits.org/kurbitsprogram/kurbits-export/

Hållbar utveckling för organisk tillväxt

Turismfunktionen vid VKL arbetar utifrån visionen att länets turismnäring ska fördubblas från 2010 till 2020 genom att alla turistföretag och besöksmål i Västmanlands län blir hållbara och att utvecklingen i länet är en förebild för landets turismnäring. Den strategiska ansatsen är att skapa en hållbar turismnäring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

sk_05799-1Turismfunktionens regionala uppdrag innebär ett fokus på hållbar utveckling och försäljning på den internationella marknaden. Arbetet utgår ifrån en utvecklingsprocess där varje verksamhetsledare tillsammans med Turismfunktionens personal kan säkerställa att verksamheten deltar i rätt insatser utifrån de förutsättningar och ambitioner verksamheten har. Ett 50-tal verksamheter medverkar i det internationella arbetet och årligen deltar 150–300 personer i de seminarier och workshops som arrangeras.

Näringens förutsättningar
Turismfunktionens arbete drivs tillsammans med länets kommunala turismorganisationer och flera regionala turismorganisationer runt om i landet. Det kan till exempel gälla statistikbearbetning och analys, insatser på internationella mässor och genomförande av utbildningar för besöksnäringens aktörer. För att skapa bättre förutsättningar för länets besöksnäring är personalen engagerade i flera nationella och internationella organisationer och nätverk, till exempel Svenska Ekoturismföreningen, Swedish Welcome och Adventure Travel Trade Association.

Högt exportvärde
2015 omsatte svensk besöksnäring 282 miljarder kronor. Näringen har ett högre exportvärde än personbil, järn och stålindustrin tillsammans och växer snabbast i landet. Besöksnäringen skapar jobb och tillväxt i hela landet och är en viktig arena för både invånare som besökare.

Närheten till Stockholm
Ur ett internationellt perspektiv är närheten från Stockholm en av länets främsta tillgångar. Storstaden med dess utbud och internationella flygplats samt att Sverige är ett säkert land att resa i. Den främsta målgruppen är privatresenärer som reser individuellt, ofta handlar det om par eller familjer som planerar sin resa långt i förväg.

Näringens utmaningar
Turismfunktionen har arbetat tillsammans med länets besöksnäring och kommunala turismorganisationer sedan 2006. I kort kan den samlade kunskapen om näringens utmaningar sammanfattas i:
* att de flesta verksamheter inte är lönsamma.
* att det finns för få professionella verksamheter/entreprenörer.
* att det politiska engagemanget är lågt.
* att det pågår för många projekt och att de inte är koordinerade i innehåll och genomförande.

Motsatsen till sol och bad
I ett bredare perspektiv är den största utmaningen hur vi ser på regionen och dess besökare, en syn som ofta utgår ifrån personliga värderingar och erfarenheter istället för kunskaper om målgruppen. Traditionellt sker svenskars resande genom charter till destinationer som erbjuder sol och bad med upplevelser för ett lågt pris. Sverige som ett internationellt resmål handlar snarare om raka motsatsen.

Näringens efterfrågan
Ur ett ekonomiskt perspektiv saknar länet besöksmål som kan investera för högre lönsamhet och ökad omsättning. Länets besöksnäring och kommunala turismorganisationer efterfrågar:
* en väl etablerad och tydlig regional strategi med gemensamma mål och medel för genomförande.
* att kvalitet och hållbarhet genom syrar alla verksamheter, gärna baserat på ett nationellt system.
* produkter som lockar besökare från hela världen året runt.

Lönsamhet under lupp
Länet kommer inte att klara visionen om en fördubblad omsättning till år 2020. Det beror bland annat på att tillväxten nationellt inte sker i den takt man förutspått och att länets besöksnäring inte är tillräckligt lönsam för att kunna återinvestera i sin egen utveckling.

Fler lönsamma produkter
För att länet med gemensamma krafter ska kunna öka takten i arbetet mot en fördubblad omsättning behöver näringen skapa fl er lönsamma produkter som säljs till nationella och internationella fritidsresenärer samtidigt som de offentliga myndigheterna stödjer utvecklingen genom att förenkla besöksnäringens möjligheter att använda de tillgångar länet har i form av natur och kultur.

Text från VKLs nyhetsbrev #5 2016

Västmanländska upplevelser på export

Länsstyrelsen ger 2,5 miljoner till ett projekt som ska skapa lönsamma turistföretag. Tyska, holländska och rysktalande turister ska lockas med västmanländska äventyr inom bland annat natur och kultur.

folkhemsturen13Sveriges och länets strategi är att vi fram till 2020 ska fördubbla vår besöksnäring. Västmanland är ett av de län som har den största procentuella tillväxten i landet, men det sker ifrån en ganska blygsam nivå. Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) arbetar i projektet ”Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen 2015-2016” med både internationell och nationell affärsutveckling. Fokus är att utveckla säljbara produkter som efterfrågas av resebolag och researrangörer ute i Europa och övriga världen. En fortsatt utveckling av ett nationellt kvalitets- och hållbarhetssystem ska ge länet en hållbar och lönsam turismindustri i världsklass.

– Turismen är en snabbt växande bransch som skapar nya arbetstillfällen. Genom att skapa fler turistupplevelser skapar vi också ett mer attraktivt Västmanland, säger landshövding Ingemar Skogö.

Ett exempel på en ny produkt är Folkhemsturen som genom en rundresa i stadens olika kvarter visar passagerarna samhällets utveckling under 1900-talet. Många utländska turister har upptäckt turen.

– Tillsammans skapar vi nya spännande upplevelser och affärsstrukturer som gör att fler verksamheter i länet når nya kunder som vill resa till vår region. Säger Henrik Wester, Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting.

För mer information, kontakta:
Lars Eriksson, landsbygdsutvecklare Länsstyrelsen, 010-224 92 50
Henrik Wester, turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting,
021-39 79 59 / henrik.wester@vkl.se

Så står sig Sverige i världen

2014 års Nation Brands Index (NBI) toppas av Tyskland, följt av USA och Storbritannien. Sverige hamnar på tionde plats – och får därmed högst poäng av de nordiska länderna.

NBI -VisitSwedenI undersökningen rankas totalt 50 länder efter deras nationella identitet och image. Indexet baseras på de sex olika faktorerna: export, samhällsstyre, kultur, befolkning, turism samt landets förmåga att locka till sig investeringar och talang.

– Med bara 0,14 procent av världens befolkning är Sverige en väldigt stark spelare på den globala arenan för länders attraktionskraft. Samtidigt ser vi att konkurrensen hårdnar och att många andra länder knappar in, säger Annika Rembe, generaldirektör på Svenska institutet.

Sverige rankas genomgående högt i frågor som rör samhällsstyre, export samt investerings- och talangattraktion. Omvärlden har generellt sett också en positiv uppfattning om vårt arbete med mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och hållbarhetsfrågor. Men i Indien och Egypten får Sverige lägre poäng i dessa frågor, bland annat är man mindre imponerad av våra insatser för att minska fattigdomen och bidra till fred i världen.

Sverige som turistdestination har stärkts i årets NBI och rankas högre än kända turistdestinationer som Brasilien, Thailand, Nya Zeeland och Österrike. Turistlandet Sverige är också starkast av de nordiska länderna i listan.

– Det är glädjande att se att omvärlden ger Sverige som turistdestination ett högt betyg och att man lyfter fram kulturen och den svenska livsstilen som starka skäl att besöka vårt land. Ett fortsatt starkt Sverigevarumärke är avgörande för att vi ska lyckas attrahera fler utländska besökare, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden.

Många länder delar också uppfattningen om att Sverige är ett bra land att bo och leva i, mycket på grund av att det svenska samhället anses ha en hög jämlikhet och god livskvalitet. Men också här rankas Sverige lägre av Indien.

– Vi vet sedan tidigare att kännedomen om Sverige är lägre i länder som ligger långt borta, och alldeles särskilt bland yngre målgrupper. Resultaten från årets NBI, gällande till exempel Indien och Egypten, understryker vikten av att Sverige ökar insatserna i dessa och andra länder där kännedomen är mer begränsad, säger Annika Rembe.

Den svagaste länken i Sveriges attraktionskraft är frågor som rör vår historia och vårt kulturarv. Totalt sett får Sverige högre poäng än tidigare år, men eftersom andra länder också har förbättrat sina resultat har vi inte klättrat på årets lista.

Nation Brands Index 2014 är framtagen av GfK Public Affairs and Corporate Communications och bygger på totalt 20 125 intervjuer från 20 olika länder; USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Ryssland, Polen, Turkiet, Japan, Kina, Indien, Sydkorea, Australien, Argentina, Brasilien, Mexiko, Egypten och Sydafrika. Samtliga intervjuer gjordes under perioden 10-28 juli 2014. Undersökningen är beställd av Svenska institutet tillsammans med Business Sweden, VisitSweden, Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet samt Kulturdepartementet.

Fakta om svensk turism 2013 – det går bra för besöksnäringen

I Sverige ökade turismens totala omsättning under 2013 med 3,9 procent till 284,4 miljarder kronor. Turismens bidrag till sysselsättning och ekonomi växer i betydelse jämfört med flera andra sektorer i näringslivet.

Turismens_arsbokslut_F2-(2)Turismen i Sverige omsatte totalt 284,4 miljarder kronor under 2013, en ökning med 3,9 procent sedan 2012. Utländska besökare spenderade 105,7 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 178,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,3 respektive 4,8 procent jämfört med fjolåret. Sedan år 2000 har den totala omsättningen för turismen i Sverige ökat med drygt 89 procent i löpande priser.

Turismens exportvärde ökar snabbare än Sveriges totala export och ger momsintäkter
Turismens exportvärde uppgick till 105,7 miljarder kronor under 2013 och var därmed högre än till exempel summan av livsmedelsexporten (53,4 mdkr) och järn- och stålexporten (46,9 mdkr). Medan Sveriges totala export ökat med 57 procent sedan år 2000 har turismens exportvärde under motsvarande period ökat med 160 procent. Den snabbare utvecklingen av turismens exportvärde i förhållande till det totala exportvärdet av varor och tjänster har inneburit att turismens andel av den totala exporten ökar under perioden, från 3,9 procent år 2000 till 6,4 procent under 2013.

Turismen är också den enda exportnäring som ger momsintäkter till statskassan, 14,4 miljarder kronor 2013.

Turismen bidrar till ökad sysselsättning
Under 2013 var medeltalet sysselsatta med turism 173 000, en ökning med 32 procent sedan 2000. Sveriges totala sysselsättning har under motsvarande period ökat med nio procent. Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige har minskat har turismen bidragit till fler arbetstillfällen i många olika tjänstebranscher.

Näringsminister Annie Lööfs kommentarer på resultaten
– Besöksnäringen handlar ofta om små företagare som finns över hela landet. Det visar att det är en viktig basnäring.
– En viktig utgångspunkt för fortsatt ökning av turismen är att öka Sveriges attraktivitet.

tillvaxtverket.se finns både snabbfakta och rapporten i sin helhet.

Global utsikt – Svensk besöksnäring en miljardindustri

I senaste numret av Handelskammarens exportmagasin Global utsikt lyfts besöksnäringen fram utifrån flera olika perspektiv. Livet runt polcirkel och Treehotel lyfts fram som framgångsrika exempel och Turismfunktionen vid VKL bidrar med en artikel om svensk besöksnäring.

Global utsikt -omslag nr3 2013I artikeln belyses bland annat näringens ekonomiska betydelse, hur näringen är organiserad och varför ett ensidigt fokus på marknadsföring försvårar möjligheterna till en framgångrik affärsutveckling.

– Marknadsföringen blir lätt kontraproduktiv om man har en dålig produkt. Fokus måste därför ligga på ökad lönsamhet och ätter produkter. Sedan måste vi bli bättre på att aktivt sälja våra produkter och få till avslut med kunderna. De offentliga organisationerna ska dock inte ägna sig åt försäljning, utan skapa förutsättningar för företagen genom att bygga affärsstrukturer, förmedla kontakter och skapa intresse, menar Henrik Wester.

Läs magasinet som pdf.

Turismen växer stadigt och skapar nya jobb

Förra veckan presenterade Tillväxtverket årsbokslutet för den svenska turismen 2012 som redovisar turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige.

TuristkronanBokslutet visar att turismen fortsatte att växa. Omsättningen ökade med nästan fem procent till 275,5 miljarder kronor. Under fjolåret stärktes också turismens effekter på exporten och sysselsättningen.

Turismen bidrog med arbete åt 168 000 personer, vilket är en ökning med 37 100 personer sedan år 2000. Mätt i medeltal sysselsatta ökade antalet sysselsatta inom turismen med 5,7 procent samtidigt som den totala sysselsättningen i Sverige ökade med 0,9 procent.

För ett exportberoende land som Sverige har turismen fått en allt större betydelse. Under år 2012 växte turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster till 6,1 procent. Sedan år 2000 har turismens exportvärde ökat med 162 procent. Även relationen mellan import- och exportvärdet för turismen stärktes under 2012. Under det tredje kvartalet 2012 var till och med exportvärdet (utländska besökares konsumtion i Sverige) högre än importvärdet (svenskars konsumtion utomlands).

– Turismen fortsätter att växa i relation till Sveriges totala ekonomi, export och sysselsättning, men för att skapa en långsiktig och stärkt internationell konkurrenskraft krävs att kunskapen om vad som skapar attraktionskraft ökar, framför allt hos de offentliga aktörer som äger eller förvaltar de förutsättningar eller regelverk som har betydelse för turismens utveckling, säger Peter Terpstra som är turismanalytiker på Tillväxtverket.

Mer fakta om svensk turism:
* Under 2012 spenderade utländska besökare 106,5 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer nästan 169 miljarder kronor i Sverige.
* Den totala omsättningen för turismen i Sverige har ökat med drygt 83 procent i löpande priser sedan 2000.
* Svenskarnas privata turismkonsumtion i Sverige har ökat med cirka 70 procent sedan 2000.
* Under 2012 var momsintäkterna av utländska besökares konsumtion i Sverige 14,5 miljarder kronor.
* Under 2012 var turismens andel av Sveriges totala bruttonationalprodukt, BNP, tre procent.

Satellitkontot mäter turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige
Turismens effekter mäts genom så kallade satellitkontoberäkningar i nationalräkenskaperna, där den del av konsumtionen som härrör från turism från de olika branscherna samlas. Tourism Satellite Account (TSA) är en internationellt vedertagen metod som har tagits fram av FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisationer.

I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna.