Tag Archives: Fakta

Turismen till Sverige ökar snabbare än i övriga Europa

Enligt FN:s världsturismorganisation ökade turismen i världen med 4,4 procent och med 5 procent i Europa under 2015. I Sverige ökade antalet utländska övernattningar med 10,5 procent och antalet långväga besökare från länder utanför Europa med drygt 20 procent under 2015. Nästan samtliga regioner fick fler besökare, flest kom till Stockholm och Västra Götaland. Totalt ökade antalet övernattningar i Sverige med 7,1 procent under 2015.

Turismens_arsbokslut_2015_650x200

Under de senaste sex åren har de långväga besökarna ökat sin andel av de utländska övernattningarna i Sverige från drygt tio till drygt 20 procent, vilket betyder att var femte utländsk övernattning i Sverige var från ett utomeuropeiskt land under 2015.

Från Kina ökade övernattningarna med 28,5 procent och från Indien med 17,9 procent. USA ökade med 5,6 procent, medan Japan minskade med 2,1 procent.

Norge och Tyskland är de enskilt största utlandsmarknaderna, därifrån ökade antalet övernattningar med 7,6 respektive 4,6 procent. Besökarna från nästan samtliga länder i Europa ökade utom från Ryssland som minskade med nästan 30 procent.

Både svenska och utländska övernattningar ökade i nästan samtliga regioner i Sverige under 2015. Ökningen var störst i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I Östergötland ökade övernattningarna med 11,7 procent, i Örebro var uppgången 10,4 procent och i Jönköping steg antalet övernattningar med 10,1 procent.

Totalt blev det 60,4 miljoner övernattningar i Sverige under 2015, en ökning med drygt fyra miljoner eller 7,1 procent jämfört med året innan.

Även logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade i nästan alla landets regioner. Logiintäkterna ökade med 8,9 procent till totalt 22,5 miljarder kronor. Under 2015 steg intäkterna mest i Stockholms län med drygt 748 miljoner kronor till totalt 8,4 miljarder kronor. Totalt steg logiintäkterna i hela landet med nästan 1,8 miljarder miljoner kronor.

Läs mer på tillvaxtverket.se.

Turismens årsbokslut 2014

I Sverige ökade turismens totala omsättning med 13,2 miljarder kronor eller 5,2 procent till 268,5 miljarder kronor under 2014. Mest ökade turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, som ökade med 10,7 miljarder kronor eller hela 12,5 procent. Under fjolåret bidrog också turismen till att skapa fler nya jobb.bokslut_turism2014

Utländska besökare spenderade 96,5 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 172 miljarder kronor. Sedan 2000 har den totala omsättningen för turismen i Sverige ökat med 118,5 miljarder kronor eller drygt 78,9 procent i löpande priser.

– Det är en av de snabbast växande delarna av ekonomin och framför allt på exportsidan och sysselsättningssidan där vi såg en ökning på nästan fem procent förra året. Samtidigt som Sveriges totala sysselsättning ökade mindre än två procent, säger Peter Terpstra som är turismanalytiker vid Tillväxtverket.

Turismens exportvärde ökar snabbare än Sveriges totala export
Turismens exportvärde, utländska besökares konsumtion i Sverige, uppgick till 96,5 miljarder kronor under 2014 och var därmed högre än till exempel summan av den svenska och järn- och stålexporten (50,1 mdkr) och personbilsexporten (33,8 mdkr).

Turismens exportvärde har sedan 2000 ökat med 137,7 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som ökningen av Sveriges totala export av varor och tjänster, som vuxit med 66 procent under motsvarande period. Turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster har sedan 2000 ökat från 3,9 procent till 5,5 procent under 2014.

Turismen bidrar till ökad sysselsättning
Under 2014 ökade antalet personer som var sysselsatta med turism med 4,9 procent samtidigt som den totala sysselsättningen i Sverige ökade med 1,4 procent. Sedan 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 28 400 personer eller med nästan 22 procent. Sveriges totala sysselsättning har under motsvarande period ökat med cirka tio procent.

Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige har minskat har turismen bidragit till fler arbetstillfällen i många olika tjänstebranscher. Sedan 2000 har antalet sysselsatta med turism ökat mest i absoluta tal inom hotell- och restaurangbranschen. Drygt 25 000 fler sysselsatta har tillkommit, vilket motsvarar en ökning nästan 50 procent. Inom varuhandeln har motsvarande ökning varit 9 600 sysselsatta, en ökning med nästan 44 procent.

Turism den enda exportsektor som skapar direkta momsintäkter till statskassan
Under 2014 uppgick momsen på utländska besökares konsumtion i Sverige till 12,4 miljarder kronor, vilket var en ökning med cirka 6,9 miljarder kronor eller med nästan 126 procent sedan 2000.

Privatresandet ökar snabbare än affärsresandet
Antalet sålda rum på hotellen till enskilda privatresenärer ökade betydligt mer än till affärsresenärerna. Under 2014 ökade antalet sålda rum till enskilda privatresenärer med drygt 13 procent och till affärsresenärerna med 1,6 procent. Sedan 2008 har antalet sålda rum till enskilda privatresenärer ökat med mer än 50 procent samtidigt som försäljningen till affärsresenärerna ökat med knappt sex procent.

Den långsiktiga trenden med en ökad andel privatresande är också tydlig i de data som redovisar svenska fritids- och affärsresenärers konsumtion i Sverige. Sedan 2000 har de svenska fritidsresenärernas turismkonsumtion i Sverige ökat med drygt 53 miljarder kronor eller med nästan 75 procent. Under motsvarande period har affärsresenärernas konsumtion i Sverige ökat med 9,1 miljarder kronor eller med drygt 24 procent.

Läs rapporten på tillvaxtverket.se.

5,5 miljoner gästnätter i Östra Mellansverige 2014

En årsrapport för länen i Östra Mellansverige visar att området genererade 130 000 nya gästnätter under 2014. Ökningen har främst bestått av hotellgästnätter. Totalt såldes 5,5 miljoner bäddar på hotell, stugby, camping, vandrarhem och privatrumsboenden under 2014 i Östra Mellansverige.

StatistikResultaten från den årsrapport som Regionalt forum för turismanalys tagit fram för länen i Östra Mellansverige visar att de kommersiella gästnätterna i området ökade med 2 % under 2014. Jämfört med år 2010 har kommersiella gästnätterna i Östra Mellansverige ökat med 7 %, ca 350 000 gästnätter.

– Det är viktigt för oss att följa utvecklingen i hela Östra Mellansverige, för att se vilka marknader som vi skulle kunna göra gemensamma insatser på och vilka områden som vi ser har potential att utvecklas i respektive län, säger Pernilla Nordström på Sörmlands Turismutveckling.

Det finns både likheter och skillnader i mellan länen. Fyra av fem uppvisar en ökning av antalet fritidsresenärer under 2014. Undantaget är Södermanlands län som ökar andelen affärsresenärer. I Örebro län är camping stort och där två av fem gäster på kommersiella boendeanläggningar är campare. Östergötlands län har störst andel hotellgästnätter, där närmare två av tre turister övernattar på hotell.

Region Östergötland är ny medlem från och med 2015 i Regionalt forum för turismanalys
– Det är värdefullt för samarbetet att Östergötlands län nu valt att ansluta sig, säger Cecilia Österlind, regional destinationsutvecklare på Regionförbundet Uppsala län/Visit Uppland. Länen i Östra Mellansverige ser fram emot att verka tillsammans, både kring turismsstatistik och i framtiden också i andra turismutvecklingsprojekt.

– Tillgång till bra statistiska underlag är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva effektiv affärs- och produktutveckling, säger Susanne Fredriksson, Region Östergötland. Regionalt forum för turismanalys ett viktigt verktyg för oss, delvis för lära oss mer om besöksutvecklingen i vårt eget län, men också för att kunna jämföra våra resultat mot övriga län i Östra Mellansverige.

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Österlind, Regional Destinationsutvecklare, Regionförbundet Uppsala län/Visit Uppland
Tel 018 – 18 21 13, 0761 – 18 21 10, e-post cecilia.osterlind@regionuppsala.se

Annette Öqvist, projektledare, Destination Uppsala
Tel 018 – 727 48 06, e-post annette.oqvist@destinationuppsala.se

Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Samarbetet drog igång i januari 2014 och syftet är att skapa ett gemensamt nätverk för att lyfta och utveckla turismstatistikfrågor i de medverkande länen. Regionalt forum för turismanalys projektleds av Destination Uppsala.

Sverige på topp-10 lista över länder med störst potential för upplevelseturism

Turismfunktionen vid VKL är sedan ett par år tillbaka medlemmar i den internationella organisationen Adventure Travel Trade Association (ATTA). ATTA tar med jämna mellanrum fram en rapport som kallas Adventure Tourism Development Index (ATDI). Årets rapport visar att de nordiska länderna har mycket hög potential som äventyrs- och upplevelsedestinationer.

ATDI-2015-13Sverige, Norge, Island och Finland ligger alla bland de tio länder i den utvecklade världen som har högst potential. ATDI mäter inte antal besökare eller omsättning idag, utan visar på potentialen för framtiden genom att använda tio indikationer där man bland annat mäter landets hållbarhetsplaner, säkerhet, företagaranda och naturtillgångar.

Läs mer i rapporten.

Kontakta Åsa Stanaway om du vill veta mer om Västmanlands medlemskap i ATTA.

Svensk besöksnäring skapar jobb och tillväxt

Besöksnäringen omsätter 284 miljarder, genererar ett exportvärde på 106 miljarder och levererar 173 000 jobb – varje år, i hela landet.
Svensk Turism -film_edited

På lite mer än tre minuter visar Svensk Turisms film näringens betydelse för tillväxt och jobb i hela landet.

Utländska turister shoppar allt mer

Shoppingglada utländska besökare skapar tillväxt för svensk besöksnäring och blir allt viktigare för hela den svenska detaljhandeln. Förra året omsatte shoppingturismen 84 miljarder kronor varav de utländska besökarna stod för 57 procent. Det visar Svensk Handels rapport om shoppingturismen i Sverige.

Svensk Handel -shoppingturism

Ungefär en tredjedel av utländska och inhemska turisters konsumtion hamnar i detaljhandeln. Det handlar både om turistresor där shopping är det primära syftet och turister som passar på att handla när det ändå är på semester. Denna shoppingturism har blivit allt viktigare för detaljhandeln och stod förra året för 13 procent av detaljhandelns omsättning. Omräknat till arbetstillfällen handlar det om 35 000 jobb.

Tillväxten i shoppingturismen i Sverige har varit betydlig starkare än den totala turismkonsumtionen och detaljhandeln under de senaste 20 åren. Sedan 1995 har shoppingturismen växt med 237 procent samtidigt som detaljhandeln totalt har vuxit med 128 procent.

– Detaljhandeln är en stor del av besöksnäringen. För handelsföretagen gäller det att förstå och utnyttja den potential som finns, inte minst hos utländska besökare. Handeln har allt att vinna på att engagera sig i arbetet för att utveckla Sverige som besöksland, säger Elisabet Elmsäter Vegsö, ansvarig för besöksnäringsfrågor på Svensk Handel.

Enligt Svensk Handels prognos kommer de utländska turisternas konsumtion i detaljhandeln öka med 11 miljarder kronor fram till år 2020.

Den svenska shoppingturismen:
* omsätter cirka 84 miljarder kronor
* sysselsätter uppskattningsvis 35 000 personer
* står för 13 procent av omsättningen i detaljhandel

Läs mer på svenskhandel.se. Där finns bland annat en mer djuplodande presentation om shoppingturismens utveckling, ekonomiska betydelse och skillnader i landet.

Rekordsommar för turismen – Västmanland ökar stort

Fler än någonsin tidigare valde att semestra i Sverige den här sommaren. Övernattningarna passerade för första gången 25 miljoner under juni, juli och augusti. De utländska gästnätterna stod för den största relativa ökningen.

Sommarturismen2014Västmanlands ökning placerar länet på en fjärdeplats jämfört med riket
Antalet övernattningar i Västmanland ökade till 303 700 på länets hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Det är en uppgång med 7,7 %, vilket placerar länet på en fjärdeplats jämfört med övriga län i Sverige.

De utländska övernattningarna i länet ökade med 7,4 %, vilket är bättre än riksgenomsnittet och i den högsta ökningen jämfört med övriga län i Östra Mellansverige.

Omsättningen i Västmanland ökade med elva procent
Omsättningen på länets hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med elva procent, vilket placerar länet på en fjärdeplats jämfört med övriga län i Sverige. Ökningen är nästan dubbelt så stor som riksgenomsnittet och den högsta ökningen jämfört med övriga län i Östra Mellansverige.

– Vi kan inte utifrån det aktuella underlaget se hur utvecklingen gått i länets kommuner eller vilka länder som står för den stora uppgången. Det är glädjande att se hur omsättningen ökar år från år, vilket är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av turismnäringen i regionen, säger Henrik Wester, Turismchef, VKL.

– Vi kommer under den närmsta tiden att, tillsammans med övriga regionala turismorganisationer i Östra Mellansverige, analysera resultatet för att vidareutveckla vårt arbete med att stödja utvecklingen av en hållbar och mer lönsam turismnäring i Västmanlands län och Stockholm-Mälardalsregionen, fortsätter Henrik.

Fakta om siffrorna
Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Den visar bland annat volymer i antal gästnätter, gästernas nationalitet, antal sålda rum, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utvecklingen i Sveriges alla län och regioner.

Mer om sommarturismen.