Etikettarkiv: Naturvårdsverket

20 år i natur(turism)ens tjänst

I maj 1996 bildades Ekoturismföreningen. Ett initiativ sprunget ur Världsnaturfonden WWF, och som under åren har skapat en egen plattform för natur- och ekoturism i Sverige och på fjärran resmål. Idag har Sverige en av Europas starkaste företrädare för naturbaserad turism och alltjämt en unik kvalitetsmärkning av ekoturism.

Ekoturismföreningen– Vi vill främja en kvalitetsturism som kan gynna både naturen och den lokala ekonomin i Sverige och internationellt, sade Svenska Ekoturismföreningens första ordförande Jens Wahlstedt, naturskribent och tidigare generalsekreterare i Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande från den 8 maj 1996.

I samma pressutskick listades ett antal andra prioriterade insatser. En ökad samverkan mellan resenäring, besökare, lokalbefolkning och myndigheter till förmån för ett starkare naturskydd. Ett nationellt nätverk för naturvård och naturturism, och initiativ för att ekoturismen skulle bli ett verktyg för hållbar utveckling såväl i Sverige som utomlands.

Naturfotograferna Staffan Widstrand och Peter Hanneberg, den senare även verksam på Naturvårdsverket på den tiden, var två andra av föreningens grundare och initiativtagare. I föreningens första styrelse satt dessutom företrädare för bland annat Svenska Turistföreningen, Vildmark i Värmland och Lapplandsafari. Mycket av det som föreningens första styrelse satte upp på dagordningen 1996 är idag verklighet. Ekoturismföreningen driver flera webbsidor, är en respekterad remissinsats, ger ut flera nyhetsbrev och samverkar med myndigheter och andra organisationer. Med drygt 400 organisations- och företagsmedlemmar är Svenska Ekoturismföreningen en av de största nationella företrädarna för naturbaserad turism i Europa och står sig även väl i en internationell jämförelse. Och trots de senaste årens resursbrist är Naturens Bästa efter drygt 14 år alltjämt en ekoturismmärkning i internationell framkant.

Tomas Bergenfeldt, grundare av Äventyrsresor på 80-talet och ordförande för föreningens valberedning sedan starten blickar tillbaka:

– Kvalitetsmärkningen Naturens Bästa är en av föreningens största bedrifter. När vår regering nu vill se en ökad internationell marknadsföring av hållbar natur- och ekoturism på svensk landsbygd, blir det uppenbart att vi behöver verktyg som tillåter Sverige att mönstra sitt mest attraktiva landslag av våra främsta naturturismarrangörer.

– Under årens lopp har föreningen också drivit viktiga frågor kring momsen på naturguidningar, presenterat förslag på hur det blir lättare att resa klimatsmart och slagit vakt om unika nationalparker som Serengeti och hotade arter som tigrar, valar och fjällräv.

– Mycket återstår att göra. Sverige måste bli bättre på att dra åt samma håll och använda offentliga resurser mer effektivt. Branschen måste å sin sida organisera sig bättre. Även en av världens starkaste föreningar för natur- och ekoturism behöver fler medlemmar, om vi ska fortsätta påverka och göra skillnad.

Läs mer om det 20-åriga arbetet på ekoturism.org.

Vilt att bevara och bruka

Nyligen presenterade Naturvårdsverket en strategi för svensk viltförvaltning. Det centrala målet är balans mellan att bevara och bruka. I strategin likställs för första gången viltturism med annat brukande som jakt. En viktig framgång för Ekoturismföreningen och de växande antal företag som arbetar med vilt- och fågelskådning.

SEF -tjäderUnder rubriken ”En nystart för svensk viltförvaltning” lanserade Naturvårdsverket i slutet av juni sin nya strategi för hur svenska viltstammar ska bevaras men också brukas. Med några få rubriker ringas den nya strategins vision och mål in. Brukandet av vilt ska främjas som resurs, skador och problem med vilt ska förebyggas, förvaltningen ska vara tydlig och förutsägbar, bygga på kvalitetssäkrad kunskap och ett aktivt samarbete med andra länder. Den långsiktiga målbilden formuleras i visionen: En viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden. Enligt Naturvårdsverket tar visionen ”fasta på viltets värden i bred bemärkelse – för naturupplevelser och besöksnäring, för jakt, för tillgång till viltkött och för bevarande av biologisk mångfald.”

– Att viltskådning och safariturism nu likställs med annat brukande och inte minst med jakt är en viktig framgång för Ekoturismföreningen. I mer än tio års tid har vi på olika sätt arbetat för att främja och utveckla svensk viltskådningsturism där djur som björn, varg, älg, bäver, säl och olika fågelarter är det avgörande skälet för resan. Vi har skrivit remissvar, ordnat seminarier och publicerat en lång rad pressmeddelanden och webbnyheter. Att Naturvårdsverket nu slår fast att detta är en betydelsefull näring som ska främjas, är ett ytterst viktigt erkännande, säger Per Jiborn, generalsekreterare på Ekoturismföreningen.

I Naturvårdsverkets skrivelse till regeringen omnämns ett antal mål och åtgärder som kommer att få stor betydelse för den professionella vilt- och fågelskådningsturismen framöver. Bland annat föreslås att regeringen ger Naturvårdsverket ett tydligt uppdrag att medverka till att främja brukandet av vilt. Vidare ska brukandet av vilt beaktas vid olika beslut, skyddade områden ska göras attraktiva för besöksnäring och viltskådningsturism, och viltets ekosystemtjänster ska kartläggas, vilket bland annat inkluderar viltskådnings- och jaktupplevelser.

– Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot att tillsammans med Naturvårdsverket börja förverkliga strategin. Ekoturismföreningen samlar Sveriges naturturismföretagare och har en lång och gedigen erfarenhet av branschens möjligheter såväl som dess utmaningar. Vi bejakar givetvis även jaktturism och samlar flera av landets främsta jaktarrangörer. Att utveckla former och modeller för att hålla isär och dimensionera viltskådning och jakt är centrala utmaningar. Vidare måste vi se till att öka kunskaperna om professionell vilt- och fågelskådning, inte minst när många beslut nu flyttas från nationell till regional och lokal nivå. Jakt och safariturism kan absolut samexistera, men det måste finnas en dialog mellan aktörerna och verksamheterna behöver hållas åtskilda i tid eller rum, förklarar Per Jiborn.

Naturvårdsverkets nya strategi har redan välkomnats av viktiga aktörer. Svenska Jägareförbundet skriver på sin webbsida att viltstrategin är ett viktigt steg i rätt. Även Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är positiva och i ett pressmeddelande säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson att Naturvårdsverkets strategi har ”en vision där grunden är viltförvaltning i balans. Det tycker jag är en bra ansats eftersom stora värden och höga kostnader präglar viltförvaltningen, värden och kostnader som måste vägas mot varandra.”

Läs hela artikeln på ekoturism.org.

Vilt som resurs för turism

Fåglar, älgar, bävrar, björnar och rådjur spelar en viktig roll för över 200 företag inom naturbaserad turism. När Naturvårdsverket nu på regeringens uppdrag sammanställer en strategi för svensk vilt- och rovdjursförvaltning, är det angeläget att även viltets värde för besöksnäringen inkluderas i balansräkningen.

SEF -Staffan WSvenskt vilt är en enorm naturresurs. Rekreation, jakt, viltkött och inte minst som en del i vår biologiska mångfald är nyttigheter som kan bokföras på pluskontot. Samtidigt vållar älg och hjortdjur betesskador på växande skog, vildsvin förstör böndernas grödor, fårägare utsätts för rovdjursangrepp och viltolyckor i trafiken kostar samhället årligen miljardbelopp. Senast den 30 juni ska Naturvårdsverket presentera en ny strategi för svensk vilt- och rovdjursförvaltning för regeringen och där kommer olika intressen vägas mot varandra.

Viltet som resurs för en växande besöksnäring
Ett perspektiv som inte alltid hamnar i vågskålen, är viltet som resurs för en växande besöksnäring. Just viltskådning och safariturism är sannolikt ett av de snabbast växande segmenten inom landets naturbaserade turism. Älgens attraktionskraft på tyskar är välkänd, men allt fler svenska och internationella besökare följer med på en bäversafari, bokar en båttur till skärgårdens kobbar med säl eller spanar efter björn i storskogen, för att bara nämna några exempel av många.

Karaktärsdrag för svensk viltskådning och safariturism
En färsk analys av detta segment baserat på ett utdrag ur forskningsinstitutet Etours kartläggning av svensk naturturism från 2014, visar bland annat på följande karaktärsdrag för svensk viltskådning och safariturism.

* För 217 företag, som bedriver guidade aktiviteter i naturen, är olika djur och fåglar viktiga eller mycket viktiga för verksamheten.
* Flest företag startades under 00-talet (48 %), följt av 90-talet (30 %) och innan 1990 (13 %).
* För mer än hälften av företagen är fåglar (82 %) och älg (65 %) viktiga eller mycket viktiga för verksamheten. Sedan följer bäver (46 %), björn (36 %), rådjur (34 %), varg (26 %) och säl (24 %).
* Totalt 20 av 29 nationalparker används för viltskådning och safariturism.
* Annan turism, skogsvägar och möjligheten att plocka svamp och bär anges som positiva faktorer för vilt- och fågelskådning, medan gruvor, vind- och vattenkraft påverkar många av företagens verksamhet negativt.
* De främsta internationella marknaderna är Tyskland (38 %) följt av Danmark (12 %), Nederländerna (11 %) och Storbritannien (10 %).
* Svenska Ekoturismföreningen (27 %) är den viktigaste organisationen för dessa företag följt av Svenska Turistföreningen (22 %) och LRF (20 %).

Läs mer på ekoturism.org.

Vem äger naturen? Tyck till om allemansrätten!

Tyck till om allemansrätten på Naturvårdsverkets sajt! Fram till nästa fredag den 3 februari kan du tycka till om allemansrätten.

Debatten är redan i full gång och givetvis ska även du som naturturismföretagare komma till tals.

Tankesmedja om naturturism

Naturvårdsverkets årliga tankesmedja kring friluftsliv handlar i år om natur- och kulturturism. Under två dagar i mitten av mars behandlas naturturismens villkor, potential och utmaningar i olika föreläsningar. Dessutom är Ekoturismföreningen med och organiserar flera av konferensens viktiga workshops om naturturismens framtid.

Under de senaste tio åren har svensk turism vuxit med 70 procent, och inför år 2020 är ambitionen att fördubbla dagens omsättning till 500 miljarder kronor. Vår natur är en av våra viktigaste reseanledningar, inte minst på en internationell marknad, och svensk natur- och ekoturism har under det senaste årtiondet på allvar tagit plats på scenen.

Naturturismen är en framtidsbransch med stor potential, men där utvecklingen hämmas av dålig lönsamhet, illa anpassade regler, högt skattetryck, avsaknaden av nationella strategier och brist på kunskap och kompetens bland många beslutsfattare och nyckelpersoner. Det är också en bransch som är extremt beroende av framgångsrik samverkan med en lång rad aktörer.

– Ekoturismföreningen har varit djupt involverad i planeringen av årets tankesmedja. Vi har varit med och utvecklat programmet, och vi ser konferensen som ett gyllene tillfälle för Sveriges naturturismföretagare att vara med och påverka framtiden. Dessutom är det en möjlighet till dialog med många viktiga nyckelpersoner inom offentlig sektor som kommuner, länsstyrelser och olika myndigheter, säger Ulf Lovén Ekoturismföreningens ordförande.

Ur programmet:
• Staten och kapitalet – naturupplevelser som näring. Peter Fredman, professor i naturturism.
• Vision 2020 – naturturismen när turismen ska fördubblas. Magnus Nilsson, Svensk Turism.
• Ett första bokslut inför framtiden. Ulf Lovén och Staffan Widstrand, Ekoturismföreningen.
• En lång rad workshops kring ämnen som turism i skyddad natur, samverkan för utveckling, regler, skatter & lönsamhet, infrastrukturens betydelse, kvalitetssäkring av turism, allemansrätten, samverkan mellan kommersiella, ideella och offentliga aktörer och mycket mer.

Plats:  Djurönäset, strax norr om Stavsnäs öster om Stockholm.
Datum:  14 – 15 mars 2012
Program: Tankesmedjans hela program finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Sista anmälningsdag är 10 februari 2012. Anmäl dig online på Naturvårdsverkets webbplats.